Tab.1 - Základné emočné potreby (Core emotional needs)

Core childhood emotional needs

Základní dětské emoční potřeby

Základné detské emočné potreby 

Safety ( acceptance, love, care, validation, stability, attention)

Bezpečí (přijetí, láska, péče validace, vedení, jistota, stabilita, pozornost)

Bezpečie  (prijatie, láska, starostlivosť, validácia, vedenie, stabilita, pozornost)

Autonomy, competence, sense of identity

Autonomie, kompetence, pocit vlastní identity

Autonómia, kompetencia, pocit vlastnej identity

Realistic limits, self-control

Reálné hranice a sebekontrola

Reálne hranice a sebakontrola 

Free expression of needs and emotions

Svoboda ve vyjadřování potřeb a pocitů

Sloboda  vyjadrovania potrieb a pocitov

Spontaneity, play

Spontaneita, hravost

Spontánnosť, hravosť

 

Tab.2 - Domény a časná maladaptivní schémata

Early maladaptive schemas

Raná maladaptivní schémata

Rané maladaptivní schémy

Abandonment / Instability

Opuštěnost/Nestabilita

Opustenie /Nestabilita

Mistrust/Abuse

Nedůvěra/ Zneužití

Nedôvera/Zneužitie

Emotional deprivation

Emoční deprivace

Emočná deprivácia

Defectiveness /Shame

Vadnost/Stud

Defektnosť/Hanba

Social Isolation /Alienation

Sociální izolace/Odcizení

Sociálna izolácia/Odcudzenie

Dependence/Incompetence

Závislost/Neschopnost

Závislosť /Neschopnosť

Vulnerability (to Harm and Illness)

Zranitelnost (vůči poškození nebo nemoci)

Zraniteľnosť (voči poškodeniu alebo ochoreniu)

Enmeshment/Undeveloped Self

Propletení/Nevyvinuté sebepojetí

Prepletenosť/ Nevyvinuté Ja

Failure

Selhání

Zlyhanie

Entitlement / Grandiosity

Nadřazenost/Velikášství

Nadradenosť /Velikášstvo

Insuficient Self-control/Self-discipline

Nedostatečná sebekázeň

Nedostatočná sebakontrola/sebadisciplína

Subjugation

Podřízenost

Podriadenosť

Self-sacrifice

Sebeobětování

Sebaobetovanie

Negativity/Pessimism

Negativita/Pesimismus

Negativita/Pesimismus

Emotional Inhibition

Emoční inhibice

Emočná inhibícia

Approval-Seeking

Hledání uznání

Hľadanie uznania

Unrelenting Standards / Hypercriticalness

Nesplnitelné nároky/Přehnaná kritičnost

Nesplniteľné nároky/Hyperkritičnosť

Punitiveness

Punitivita

Trestanie

 

Tab.3 - Prehľad schéma módov

Child modes

Dětské módy

Detské módy

Vulnerable child

Subcategories : abondonded, abused, humiliated, lonely child

Zranitelné dítě

Podskupiny:  opuštěné, zneužívané, ponížené, osamělé dítě

Zraniteľné dieťa

Podskupiny: opustené, zneužívané, ponížené, osamelé dieťa

Angry child and Enraged child

Rozhněvané dítě a Rozzuřené dítě

Rozhnevané dieťa a Zúrivé dieťa

Impulsive a Undisciplined child

Impulzivní a Neukázněné dítě

Impulzívne a Nedisciplinované dieťa

Dysfunctional Coping modes ( styles)

Dysfunkční zvládací (copingové) módy

Dysfunkčné zvládacie (copingové) módy

Overcompensator

Subcategories: Self-aggrandiser, Bully/Attack

Other: Attention seeker, Perfectionistic Overcontroler, Paranoid Overcontroler, Predator, Conning/Manipulative

Hyperkompenzátor

Podskupiny: Náfuka, Násilník/Utočník

Jiné: Hledač pozornosti, Perfekcionistický/Podezřívavý Kontrolór, Predátor, Podvodník/Manipulátor

Hyperkompenzátor

Podskupiny: Nadutec, Násilník/Útočník

Iné: Hľadač pozornosti, Perfekcionistický/Podozrievavý Kontrolór, Predátor, Podvodník/Manipulátor

Avoidant Coping Modes

Detached Protector

Var. Avoidant Protector, Angry Protector

Detached self-soother (self-stimulator)

Vyhýbavé zvládací módy

Odtažitý ochránce

Varianty: Vyhýbavý ochránce, Rozzlobený ochránce

Odpojený sebetěšitel (sebe-stimulátor)

Vyhýbavé zvládacie módy

Odťažitý ochranca

Varianty: Vyhýbavý ochranca, Nahnevaný ochranca

Odpojený seba-utešiteľ (seba-stimulátor)

Compliant Surrender

Poslušný kapitulátor

Poslušný kapitulátor

Critic (parent) modes

Kritické ( rodičovské) módy

Kritické ( rodičovské) módy

Demanding and Punitive Critic

Náročný a Trestající Kritik

Náročný a Trestajúci Kritik

Healthy Adult mode

Includes: Happy Child, Good Parent

Zdravý dospělý

Zahrnuje módy: Šťastné dítě, Dobrý Rodič

Zdravý dospelý

Zahŕňa módy: Šťastné dieťa, Dobrý rodič